1. Gündüz K, Günalp İ. Orbitanın nörojenik tümörleri. Ank Üniv Tıp Fak Göz Kli Yıllığı 1990;83-91.
 2. Gündüz K. Göz hastalıklarında laserin kullanımı. Bilim ve Teknik 1991;24:19-20.
 3. Gündüz K, Atmaca LS. Prematüre retinopatisi. T Oft Gaz 1991;21:156-163.
 4. Dürük K, Gündüz K. Astigmatizma cerrahisi. Ank Üniv Tıp Fak Göz Kliniği Yıllığı 1991;79-85.
 5. Gündüz K, Dürük K. Keratokonus tedavisinde epikeratofaki. Ank Üniv Tıp Fak Göz Kliniği Yıllığı 1991;86-92.
 6. Günalp İ, Dürük K, Gündüz K. Orbita rabdomiyosarkomu (I) Genel yaklaşım. T Klin Oftalmoloji 1992;1:80-82.
 7. Günalp İ, Dürük K, Gündüz K. Orbita rabdomiyosarkomu (II) Tedavi. T Klin Oftalmoloji 1992;1:164-166.
 8. Gündüz K, Kanpolat A. Katarakt cerrahisinde kornea endoteli ve astigmatizma. T Klin Oftalmoloji 1992;1:245-251.
 9. Atmaca LS, Gündüz K. Diabetik retinopatinin kliniği. T Klin Oftalmoloji 1993;2:16-28.
 10. Atmaca LS, Gündüz K. Diabetik retinopatinin tedavisi. T Klin Oftalmoloji 1993;2:29-46.
 11. Atmaca LS, Gündüz K. Eales hastalığında klinik ve tedavi. T Klin Oftalmoloji 1993;2:71-79.
 12. Gündüz K, Günalp İ, Atik Ü, Ergin A. Bietti’nin kristalin distrofisi. MN Oftalmoloji 1994; 1:97-99.
 13. Atmaca LS, Gündüz K. Behçet hastalığı. Retina-Vitreus 1994;2:244-255.
 14. Önder F, Batıoğlu F, Gündüz K, Günalp İ. Bakteriyel, viral, fungal keratitler ve akantamoeba keratiti. MN Oftalmoloji 1994;1:342-354.
 15. Gündüz K, Dürük K. Fibrinolitik sistem ve fibronektinin kornea iyileşmesindeki rolü. Ank Üniv Tıp Fak Göz Kliniği Yıllığı 1993-94;70-71.
 16. Turaçlı ME, Gündüz K, Özsan M, Dolapçı I, Dürük K. Subkonjonktival ve intravenöz seftazidim etkinliğinin hayvan modelinde incelenmesi. T Oft Gaz 1994;24:314-317.
 17. Gündüz K, Önen FK, Zilelioğlu G. Sörklaj ameliyatlarından sonra görülen refraktif ve biyometrik değişimler. T Oft Gaz 1994;24:536-538.
 18. Günalp İ, Gündüz K, Önder F. Peripapiller subretinal neovaskülarizasyon. MN Oftalmoloji 1995;2:181-185.
 19. Özdemir Ö, Gündüz K. Ameliyat ve travma sonrası gözde lens materyaline karşı gelişen inflamatuar hastalıklar. MN Klinik Bilimler 1995;1:205-206.
 20. Gündüz K, Kanpolat A, Eryılmaz T. Kraniyofasial travmalarda optik sinir ve visüel sistem tutulumu. T Oft Gaz 1995;25:356-359.
 21. Özdemir Ö, Gündüz K. Grefon reddi. MN Oftalmoloji 1996; 3 (Kontakt Lens Özel Sayısı):78-82.
 22. Özdemir Ö, Gündüz K. Pars planit. MN Oftalmoloji 1997;4:275-278.
 23. Gündüz K, Günalp İ, Erden E. Primer orbita tümörlerinde klinik, patolojik tanı, nöroradyolojik görüntüleme ve tedavi yaklaşımı. MN Oftalmoloji 1999;6:14-22.
 24. Gündüz K, Zilelioğlu G, Mergen K, Uğurbaş SH. Keratitli olgularda gözyaşında plazminojen ve fibronektin düzeylerinin incelenmesi: Ön çalışma. MN Oftalmoloji 1999;6:232-235.
 25. Gündüz K, Günalp İ, Örnek K. Siliyer cismi tutan uvea melanomlarında parsiyel lameller sklerouvektomi: Erken sonuçlar. MN Oftalmoloji 2000;7:99-102.
 26. Gündüz K. Sınırlı koroid hemanjiomlarında transpupiller termoterapi. MN Oftalmoloji 2000;7:311-315.
 27. Gündüz K. Tek taraflı retinoblastomda kemoredüksiyon tedavisi sonuçları. MN Oftalmoloji 2000;7:316-320.
 28. Erol N, Erden E, Gündüz K, Günalp İ. Retinoblastomda primer kemoredüksiyon tedavisinden sonra görülen histopatolojik değişiklikler. T Oft Gaz 2002;32:532-538.
 29. Gündüz K, Günalp İ, Kaya E. Göz içi tümörlerinin tedavisindeki gelişmeler. MN Oftalmoloji 2004;11:277-281.
 30. Gündüz K, Günalp İ, Özdemir F. Orbita görüntüleme yöntemleri ve hastalıklarındaki gelişmeler. MN Oftalmoloji 2004;11:367-370.
 31. Turaçlı ME, Tekeli O, Göl H, Gündüz K, Karel F, Dürük K. Dirençli glokomda transskleral diode laser fotokoagülasyon. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2004;34:31-
 32. Yalçındağ N, Günalp İ, Gündüz K. Koroid melanomunda diod laserle transpupiller termoterapi. MN Oftalmoloji 2005;12:128-133.
 33. Gündüz K, Atmaca LS. Skleral fiksasyonlu arka kamara göz içi lens uygulaması. TK Oftalmoloji 2005;14:151-156.
 34. Gündüz K, Hoşal B, Zilelioğlu G, Demirel S. İris pigment epitel kistlerinde klinik ve ultrason biyomikroskopik bulgular. TK Oftalmoloji 2006;15:6-11.
 35. Demirel S, Gündüz K, Günalp İ. Vazoproliferatif fundus tümöründe tanı ve tedavi. MN Oftalmoloji 2006;13:310-313.
 36. Bayram N, Gündüz K, Günalp İ, Yalçındağ N. Tek taraflı Reese Ellsworth Evre 5 retinoblastomlarda primer enükleasyon tedavisi. MN Oftalmoloji 2006;13:314-317.
 37. Gündüz K, Giray BC, Pekkan G, Şahin N, Demirel S, Günalp İ. Osteoentegre implant destekli orbita ekzentrasyon protezi: İlk uygulama sonucumuz. MN Oftalmoloji 2006;13:162-164.
 38. Gündüz K. Optik sinir tümörleri ve kompresif optik nöropatiler. TK Oftalmoloji Nörooftalmoloji Özel Sayısı 2006;2:54-52.
 39. Gündüz K. Uvea melanomlarının tedavisinde radyoterapi. TK Oftalmoloji Oküler Onkoloji Özel Sayısı 2006;2:26-32.
 40. Gündüz K, Uysal Y. Uvea melanomlarında cerrahi tedavi. TK Oftalmoloji Oküler Onkoloji Özel Sayısı 2006;2:33-37.
 41. Gündüz K, Palamar M, Erol N. Göz içi tümörlerinin tedavisinde transpupiller termoterapi. TK Oftalmoloji Oküler Onkoloji Özel Sayısı 2006;2:38-43.
 42. Gündüz K, Günalp İ. Retinoblastom sınıflandırma ve tedavisindeki gelişmeler. TK Oftalmoloji Oküler Onkoloji Özel Sayısı 2006;2:44-50.
 43. Gündüz K, Peksayar G. Koroid hemanjiomlarında güncel tedavi. TK Oftalmoloji Oküler Onkoloji Özel Sayısı 2006;2:51-56.
 44. Demirel S, Hoşal B, Gündüz K, Ünal E, Zilelioğlu G, Taçyıldız N. Yanlış tanı ve tedavi sonrası orbita yayılımı ve sistemik metastaz gelişen bir retinoblastom olgusu. TK Oftalmoloji 2006;15:150-152.
 45. Gesoğlu P, Gündüz K, Günalp İ. Orbita yayılımı gösteren melanomlu olgularda tedavi ve prognoz. T Oft Gaz 2007;37:216-221.
 46. Gündüz K. Optik sinir tümörleri. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji (Turkiye Klinikleri J Ophthalmol). Optik Sinir Hastalıkları Özel Sayısı 2009;2:107-113.
 47. Palamar M, Gündüz K, Afrashi F, Akkın C, Yağcı A. Retinanın vazoproliferatif tümörü: İki olgu sunumu. TOD Dergisi (eski T Oft Gaz, TOD Journal) 2010;40:42-45.
 48. Gündüz K. Göz hastalıklarından kök hücre nakli. Bilim ve Teknik 2010;43:48-49.
 49. Gündüz K. Retina tümörlerinde tedavi. Retina-Vitreus 2010;18 Özel Sayı:119-124.
 50. Gündüz K. Diğer çocukluk çağı retina tümörleri. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji (Turkiye Klinikleri J Ophthalmol). Pediatrik Retina Özel Sayısı 2011;4:56-63.
 51. Uzun A, Gündüz K, Erden E, Heper AO. İyi huylu gözkapağı tümörlerinde klinik ve histopatolojik tanı. Türk Oftalmoloji Dergisi (urk J Ophthalmol) 2012;42;43-46.
 52. Parlak M, Barut ÖS, Yaman A, Kıratlı H, Gündüz K, Saatci AO. Koryoid nevüsüne eşlik eden seröz dekolman. Retina-Vitreus 2012;20:238-242.
 53. Duman R, Gündüz K, Ceyhan K. Göziçi tümörlerinde ince iğne aspirasyon biyopsisi. Türk Oftalmoloji Dergisi (Turk J Ophthalmol) 2012;42:408-411.
 54. Savku E, Gündüz K. Sınırlı ve difüz koroid hemanjiomlarında tedavi sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Dergisi (Turk J Ophthalmol) 2013;43:216-220.
 55. Gündüz K. Göz içi tümörlerinde anti-vegf’lerin kullanımı. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji (Turkiye Klinikleri J Ophthalmol). Retina Hastalıklarında Anti-Vegf’lerin Kullanımı Özel Sayısı 2013;6:48-53.
 56. Kızıltunç PB, Gündüz K, Erden E. Orbita nörojenik tümörlerinin klinik ve tedavi özellikleri. Türk Oftalmoloji Dergisi (Turk J Ophthalmol) 2013;43:335-339.
 57. Çalış F, Gündüz K, Kuzu I, Erden E. Oküler adneksal lenfomalı olgularda klinik bulgular ve tedavi sonuçları. Türk Oftalmoloji Dergisi (Turk J Ophthalmol) 2014;44:374-378.
 58. Gündüz K. Uvea tümörlerinde cerrahi tedavi. Türk Oftalmoloji Dergisi (Turk J Ophthalmol) 2014;44: Özel Sayı 29-34.
 59. Yanık Ö, Gündüz AK. Göz içi tümörlerinde vitreoretinal cerrahi. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji (Turkiye Klinikleri J Ophthalmol) 2014;23:228-235.
 60. Nesirov R, Gündüz K, Erden E. Orbita kavernöz hemanjiomlarında klinik, manyetik rezonans görüntüleme ve tedavi özellikleri. Türk Oftalmoloji Dergisi (Turk J Ophthalmol) 2015;45:105-110.
 61. Savku E, Gündüz K. Tiroid oftalmopatide tanı, izlem ve tedavi sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Dergisi (Turk J Ophthalmol) 2015;45:156-163. (154 nolu yurt dışı yayının Türkçesidir)
 62. Yanık Ö, Gündüz K, Yavuz K, Taçyıldız N, Ünal E. Retinoblastomda kemoterapi: Güncel yaklaşımlar. Türk Oftalmoloji Gazetesi (Turk J Ophthalmol) 2015;45:259-267. (153 nolu yurt dışı yayının Türkçesidir)
 63. Şahlı E, Gündüz K. Tiroid oftalmopati. Türk Oftalmoloji Dergisi (Turk J Ophthalmol) 2017;47:94-105. (154 nolu yurt dışı yayının Türkçesidir)
 64. Eren MA, Gündüz AK, Gündüz ÖÖ. Ön segment optik koherens tomografi ile iris melanomunun değerlendirilmesi. Türk Oftalmoloji Dergisi 2017;47:231-234. (156 nolu yurt dışı yayının Türkçesidir)
 65. Gündüz K. Göz içi tümörlerinde endorezeksiyon ve transskleral yaklaşımlar. Ret-Vit Özel Sayı 2017;25:239-247.
 66. Nalcı H, Gündüz AK, Bilen FT, Köse SK, Bakırarar B. Konjonkiva malign melanomlarında klinik AJCC sınıflandırmasına göre tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri J Ophthalmol 2018;27:114-122.
 67. Gündüz K. Koroid malign melanom tanısında hastaya yaklaşım; Prof. Dr. Kaan Gündüz’ün uzman görüşü. Güncel Retina Dergisi 2019;4:317-320.
 68. Genç G, Rüstamli N, Gündüz AK. Malign kapak tümörlerinde rekonstrüktif cerrahi seçimi ve izlem sonuçları. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol 2021;30:48-54.