KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN İNTERNET SİTESİ / SOSYAL MEDYA İÇİN AYDINLATMA METNİ

1. Amaç

Veri sorumlusu olan AHMET KAAN GÜNDÜZ gerçek kişi hasta/hasta yakınlarına ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır.

AHMET KAAN GÜNDÜZ gerçek kişi hasta/hasta yakını olmanız sebebiyle, AHMET KAAN GÜNDÜZ ne fiziki başvuru, telefon, web sitesi, mobil uygulamalar vb. yollarla bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya AHMET KAAN GÜNDÜZ tarafından haricen herhangi bir yoldan elde edilen kişisel verileriniz, AHMET KAAN GÜNDÜZ tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,

Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
AHMET KAAN GÜNDÜZ ne bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz.
Aydınlatma Metni ile AHMET KAAN GÜNDÜZ tarafından yürütülen faaliyetlerin, KVK Kanunu’nda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.

2. Gerçek Kişi Hasta/Hasta Yakını Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü

AHMET KAAN GÜNDÜZ, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde, tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır.
AHMET KAAN GÜNDÜZ tarafından toplanan ve kullanılan, hasta/hasta yakınlarına ait kişisel veriler özellikle şunlardır:

Veri Kategorisi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar Tedavi öncesinde, sırasında ya da sonrasında alınan
fotoğraf ve video kayıt verileri
Kişisel verileriniz gerek sözleşme ilişkisinin kurulmasından önce gerekse sözleşme ilişkisinin kurulmasından sonra ve devamı boyunca AHMET KAAN GÜNDÜZ’ne ibraz etmiş olduğunuz ve üçüncü kişilerden, kanunlarda öngörülen nedenlerle kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen her türlü bilgi belge ve doküman aracılığı ile kanunlarda öngörülen nedenlerle fiziksel veya elektronik ortamlar aracılığıyla toplamaktadır.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla AHMET KAAN GÜNDÜZ ün meşru menfaatleri amacıyla, özellikle;
Hasta/hasta yakını fotoğraf ve videolarını AHMET KAAN GÜNDÜZ resmi web sitesi, facebook sayfası, instagram hesabı, kendisi ve çalıştığı kurumlara ait sosyal medya hesaplarında, twitter sayfasında, ulusal ve yerel medyada, AHMET KAAN GÜNDÜZ’ün yayınlarında yer alması (paylaşılması) amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalkmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

4. Kişisel Verilerin 3. Kişilere Aktarılması

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup, ilgili kişinin kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri, gerçek veya tüzel üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.
Kişisel Verilerin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilere Aktarılması;
Sözleşmenin kurulması ve ifası amacıyla, özellikle;
Hasta/hasta yakını bildiriminin ve takibinin yapılması amacıyla hizmet alınan/iş birliği yapılan firmalara ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,
AHMET KAAN GÜNDÜZ meşru menfaatleri amacıyla, özellikle;
Dava ve icra takiplerinin vb. yasal ve idari süreçlerin takip ve sonuçlandırılması amacıyla AHMET KAAN GÜNDÜZ avukatına aktarılmaktadır.

5. Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması

AHMET KAAN GÜNDÜZ, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, AHMET KAAN GÜNDÜZ bu durumu en kısa sürede ilgili veri sahibine ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirecektir.

6. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi
KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler resen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine AHMET KAAN GÜNDÜZ tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve bu Kanun dayanak alınarak oluşturulan ikincil mevzuata göre yerine getirilecektir.

7. Hasta/Hasta Yakınının Sahip Olduğu Haklar

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, AHMET KAAN GÜNDÜZ’e başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:
Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
Kanun kapsamındaki başvurularınızı ve taleplerinizi, https://www.kaangunduz.com.tr/web adresinde bulunan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu doldurarak;

Ufuk Üniversitesi Caddesi Farilya İş Merkezi 8/38 Çankaya/ANKARA adresine bizzat teslim edebilir veya Noter kanalıyla iletebilir.

info@dentalium.com.tr adresine ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

AHMET KAAN GÜNDÜZ başvuru taleplerini Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.
İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde AHMET KAAN GÜNDÜZ tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak bilgilendirme yapılacaktır.